Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Čítaj viac

Prehlásenie o Spracovaní údajov

ŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI LAMBDA SYSTEME KFT


 

Cieľom týchto informácií pre spracúvanie osobných údajov je, aby s cieľom vyhovenia nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o všeobecnej ochrane osobných údajov (ďalej len: Nariadenie alebo GDPR), umožnili prehľad o tom, že spoločnosť Lambda Systeme Kft. (ďalej len: Spoločnosť) s akým cieľom, na základe akých právnych podkladov zbiera a používa osobné údaje fyzických osôb, kto má k nim prístup, kto ich môže vidieť a pre koho sú prenášané, dokedy sa zachovajú údaje, ako aj Dotknuté osoby disponujú akými právami v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov.

 1. Zásady správy osobných údajov

Osobné údaje sa smú získať a spracúvať len čestným a zákonným spôsobom. Osobné údaje sa môžu uložiť len na určité a na zákonné ciele a iným spôsobom je ich zakázané použiť. V záujme ochrany osobných údajov uložených v automatizovaných dátových súboroch je potrebné vykonať vhodné kroky v záujme ochrany osobných údajov, zabráneniu ich náhodnému alebo neoprávnenému zničeniu, alebo náhodnej strate, ako a neoprávnenému prístupu, pozmeneniu alebo rozširovaniu.

 1. Definície

 

sprostredkovateľ”: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

 

prevádzkovateľ”: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

 

spracúvanie”: je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

 

obmedzenie spracúvania”: je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;

 

prenos osobných údajov“: sprístupnenie údajov špecifickej tretej osobe;

 

vymazanie osobných údajov“: učinenie údajov nerozpoznateľným takým spôsobom, že ich znovunastolenie už nie je možné;

 

zverejňovanie osobných údajov“: umožnenie prístupu osobných údajov pre kohokoľvek;

 

príjemca“: je fyzická alebo právnická orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Tie orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov;

 

systém”: súbor technických riešení vykonávajúcich strojové spracovanie Správcu osobných údajov (ďalej len: „Systém”);

dotknutá osoba”: fyzická osoba, ktorá je identifikovaná alebo ktorú je možné - priamo alebo nepriamo - identifikovať na základe ktoréhokoľvek špecifického osobného údaju;

súhlas”: dobrovoľné a určité vyjadrenie vôle dotknutej osoby založené na primerane poskytnutej informácii a ktorým jednoznačne súhlasí so správou jeho sa týkajúcich osobných údajov - vo všeobecnosti alebo pre špecifické úkony;

tretia strana“: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

 

profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

 

osobné údaje“: sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

 

klient” za klienta je potrebné považovať každého, kto (ktorý) od člena Integračnej organizácie využije finančné, doplnkové finančné,investičné a poistné služby. Za klienta je nutné považovať aj tú osobu, ktorá kontaktuje člena Integračnej organizácie alebo sprostredkovateľa člena Integračnej organizácie s cieľom využitia služieb.


 

V ostatných sa pod pojmami týchto Pravidiel rozumie obsah podľa výkladu pojmov uvedených v § 3. Infozákona a Zákona o ochrane majetku.


 

Spoločnosť spracúvajúca osobné údaje:

Názov: Lambda Systeme Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Sídlo: 1106 Budapest, Akna u. 2-4

Číslo v obchodnom registri: 01 09 166294

Daňové číslo: 10755426-2-44

Poštová adresa: 1475 Budapest, Pf. 228.

E-mailová adresa: adatkezeles@lambda.hu

Meno zastupujúcej osoby: Raimund András Wiesinger

Meno zástupcu: director@lambda.hu

 1. Cieľ a právny podklad spracúvania osobných údajov

  1. Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s využívaním produktov a služieb

Súčasťou prevádzky Spoločnosti, tým pádom aj prípravy, respektíve poskytovania produktov a služieb a poskytovaniu zmluvného plnenia je aj spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb.

Cieľom spracúvania osobných údajov je identifikácia a kontrola Dotknutých osôb, udržiavanie vzťahov, v prípade ak nastanú podmienky pre uzatvorenie zmluvy uzatvorenie samotnej zmluvy, respektíve komunikácia v súvislosti s plnením zmluvy, ako aj vzájomné plnenie a uplatnenie práv a povinností súvisiacich s využívaním produktov a služieb.

Spoločnosť využije ním spracúvané osobné údaje, ktoré sú k dispozícii len v súvislosti s využívaním produktov a služieb, s ich plnením a len v potrebnej miere. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov má za následok nemožnosti využívania produktov, služieb, v týchto prípadoch sa využívanie produktov, služieb neuskutoční.

  1. Spracúvanie osobných údajov, ktoré sú pre Spoločnosť určené ako právna povinnosť

Pre Spoločnosť predpisujú niektoré právne predpisy povinné spracovanie a prenos osobných údajov, kde je právnym podkladom pre spracúvanie osobných údajov v prvom rade plnenie nariadenia zákona, respektíve inej právnej povinnosti.

Do tohto okruhu patria napríklad prenos osobných údajov pre dozorné orgány a inštitúcie, spracúvania osobných údajov, poskytovania osobných údajov v prípade kontaktovania, žiadosti o poskytnutia osobných údajov nariadené súdom, pátracími orgánmi, ako napríklad hlásenie faktúr voči daňovým úradom, alebo v prípade zamestnancov prenosy údajov v súvislosti s daňovými priznaniami.

  1. Spracúvanie osobných údajov z marketingových účelov

Spoločnosť sa z času na čas objavuje na trhu novými produktami a službami, respektíve pre využívanie svojich služieb z času na čas poskytuje zľavy v rámci akcií. O svojich produktoch, akciách, respektíve zľavách s možnosťou využitia chce pravidelne informovať svojich klientov. V súlade s tým z ďalšieho účelu, v záujme poskytovania informácií o nových produktoch a službách, účinnejšej obsluhy Dotknutej osoby, viac šitej na mieru, odosielania reklamných odkazov, výkonu marketingovej činnosti, na základe výslovného, dobrovoľného a kedykoľvek odvolateľného súhlasu dotknutej osoby sa tiež uskutočňuje zber a spracovanie osobných údajov (napr. na internetovej stránke prostredníctvom prihlásenia sa na reklamu, odoslaných listov s novinkami, prostredníctvom registrácie, propagovaných súťaží, atď.).

Ak osoba, ktorá v predošlých poskytla svoj súhlas, nemieni ďalej v budúcnosti dostávať od Spoločnosti odkazy s reklamným, marketingovým obsahom, svoje vyhlásenie s odvolaním môže uskutočniť nasledujúcim spôsobom:

 • poštovou zásielkou

 • e-mailom

 • osobne v sídle Spoločnosti v otváracej dobe (v pracovné dni medzi 10-16 hodinou)

 

Tie Dotknuté osoby, ktoré odvolajú svoj súhlas poskytnutý pre zasielanie reklamných, marketingových odkazov, na základe nariadení zákona sa dostanú na tzv. „zákazový zoznam“, aby sa pre nich v budúcnosti neuskutočňovalo odosielanie marketingových odkazov.

  1. Spracúvanie osobných údajov z iných účelov

   1. Snímky kamerových záznamov z monitorovania priestorov

Cieľom vyhotovenia uložených kamerových záznamov je ochrana osôb a majetku, ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci, prevencia kriminality, dokazovanie poistných udalostí, ako aj ochrana obchodných tajomstiev.

O vyhotovení a ukladaní kamerových záznamov z monitorovania priestorov, o účeloch, právnom podklade, doby uloženia spracúvania osobných údajov, ktoré s tým súvisia, respektíve o ich mieste poskytuje predstavenie a informácie upozorňujúce oznámenie umiestnené na hranici dotknutej oblasti.

   1. Používanie „koláčikov“, alebo pod iným názvom „cookies“ na webovej stránke

Koláčik“ (cookie“) je taký textový súbor malých rozmerov, ktorý je uložený na pevnom disku počítača alebo mobilného zariadenia a aktivuje sa pri neskoršej návšteve. Webové stránky používajú cookies s tým účelom, aby uložili informácie súvisiace s návštevou (naše navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, údaje o surfovaní, opustenia stránky), respektíve osobné nastavenia, ale tieto údaje sú údajmi, ktoré nie je možné dať do súvislosti s osobou Dotknutej osoby. Tento nástroj napomáha pri vytvorení webovej stránky, ktorá viac vyhovuje užívateľom, vo veľkej miere prispieva k zvyšovaniu on-line zážitku Dotknutých osôb. Väčšina internetových prehliadačov automaticky prijíma cookies, ale Dotknuté osoby majú možnosť ich vymazať alebo odmietnuť. Nakoľko je každý internetový prehliadač odlišný, Dotknuté osoby môžu nastaviť svoje preferencie v súvislosti s cookies jednotlivo, pomocou zoznamu nástrojov internetového prehliadača.

Na webovej stránke je možné použiť reklamu založenú na správaní iba vtedy, ak k tomu Dotknutá osoba poskytla svoj dobrovoľný súhlas, založený na voprednom vhodnom informovaní.

O skutočnom použití „koláčika“ („cookie“) sa informovanie Dotknutej osoby uskutoční takým spôsobom, že sa na webovej stránke Spoločnosti na dobre viditeľnom a dobre badateľnom mieste umiestni upozornenie na používanie cokies, ktoré poskytne možnosť na odsúhlasenie používania cookies, alebo na získanie ďalších informácií (prečítanie si informácií), na modifikáciu nastavení.

   1. Možné právne základy spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov Spoločnosťou je v súlade s právm vtedy, ak je splnené aspoň jedno z nižšie uvedených:

 1. Dotknutá osoba poskytla svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

 2. správa osobných údajov je potrebná k plneniu takej zmluvy, v ktorej je jednou stranou Dotknutá osoba, alebo je to potrebné pred uzatvorením zmluvy k uskutočneniu krokov uskutočnených na žiadosť Dotknutej osoby;

 3. spracúvanie osobných údajov je potrebné k splneniu právnych povinností vzťahujúcich sa na Spoločnosť;

 4. spracúvanie osobných údajov je potrebné k uplatneniu oprávnených záujmov tretej strany, s výnimkou, ak oproti takejto zainteresovanej osobe majú prednosť také záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby, v dôsledku ktorých je potrebná ochrana osobných údajov, najmä, ak Dotknutou osobou je dieťa.

V prípade jednotlivých spracúvaní osobných údajov o konkrétnom účeli a právnom podklade spracúvania osobných údajov pri začatí spracúvania osobných údajov poskytnú informácie informácie o spracúvaní osobných údajov.

 1. Okruh spracúvaných osobných údajov

Spoločnosť v prvom rade spracúva osobné údaje s cieľom poskytovania svojich produktov a služieb, ktoré sú v podstate osobné údaje poskytnuté Dotknutou osobou, ktoré ona pozná, respektíve v špeciálnych prípadoch osobné údaje zaobstarané od tretích strán.

Spracúvané osobné údaje sú osobné údaje, ktoré Dotknutá osoba uviedla v rámci uzatvorenia zmluvy, ako aj iné osobné údaje, ktoré vznikajú v rámci využívania služby, ktoré je možné dať do súvislosti s Dotknutou osobou, ako aj úsudky, ktoré je z nich možné usudzovať.

Informácie, vzťahujúce sa na spracúvané osobné údaje pri začatí s jednotlivými spracúvaniami osobných údajov sú obsiahnuté v informáciách o spracúvaní osobných údajov.

Poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov sa uskutočňuje pri začatí spracúvania osobných údajov (napr. pri registrácii na webovej stránke, pri vyžiadaní individuálnej ponuky ohľadom produktu-služby, pred uzatvorením zmluvy v súvislosti s produktom-službou a je vždy spojená s konkrétnym spracúvaním osobných údajov.

Okruh spracúvaných údajov určuje cieľ spracúvania osobných údajov (napr. identifikácia osoby, poskytnutie ponuky, udržiavanie vzťahov, atď.), osobné údaje je možné spracúvať len viazané na účel, v rozsahu a v dobe ktorý je potrebný pre dosiahnutie cieľa, respektíve v dobe, ktorá je určená v právnych predpisoch.

Údaje musia byť presné a v prípade potreby aktuálne, čo v určitých intervaloch navodzuje potrebu porovnania údajov.

Ak spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkujúcej Spoločnosti vykonáva iný, Spoločnosť môže využiť výhradne takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú vhodné záruky na uskutočnenie spracúvania osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR a vhodných technických a organizačných opatrení, ktoré zabezpečujú ochranu práva Dotknutých osôb.

Spracovanie osobných údajov vykonávaný sprostredkovateľom riadi prevádzkovateľ v zmluve uzatvorenej so sprostredkovateľom.

 1. Doba spracovania osobných údajov

Spoločnosť v zmysle hlavného pravidla je povinná vymazať všetky také osobné údaje, vzťahujúce sa na Dotknutú osobu, v prípade spracúvania ktorých zanikol účel spracúvania osobných údajov, alebo ohľadom spracúvania ktorých nie je k dispozícii súhlas Dotknutej osoby., alebo ju odvolala, respektíve pre správu ktorých nedisponuje právnym podkladom.

Ciele spracúvania osobných údajov a jednotlivé zákonné nariadenia v určitých prípadoch predpisujú rozdielne doby trvania uloženia.

V jednotlivých prípadoch je doba trvania uschovania všeobecná doba premlčania podľa občianskeho práva, od ktorých v individuálnych prípadoch zákon určuje kratšiu alebo dlhšiu dobu trvania uloženia. Spoločnosť v takýchto prípadoch uschováva osobné údaje s prihliadnutím na dobu trvania povinne predpísanej v osobitných právnych predpisoch.

 

Účelom spracúvania osobných údajov úschovy osobných údajov do doby premlčania uschovania osobných údajov – bez odlišných nariadení – je možnosť dokázania toho, že prevádzkovateľ postupoval v súlade s právom, s prihliadnutím aj na to, že v rámci uplatnenia práva na súde, spracúvanie osobných údajov vyhovuje podmienkam uvedených v právnych predpisoch je povinný dokázať prevádzkovateľ.

 

Z hľadiska uplatnenia požiadaviek – bez odlišného nariadenia zákona – je smerodajná všeobecná doba premlčania uvedená v Občianskom zákonníku, ktorá je v súčasnosti päť rokov, a ktorú je potrebné rátať od zániku právneho vzťahu. Ti je rovnako smerodajné pre osobné údaje uvedené v papierovej forme, ako aj uložené elektronickým spôsobom.

 

 1. Kto je oprávnený na spracúvanie osobných údajov, kto sa môže oboznámiť s osobnými údajmi? (Príjemcovia, kategórie príjemcov)

Osobné údaje z účelu potrebného pre výkon svojich úloh môžu spoznať tí zamestnanci Spoločnosti, ktorí spolupracujú pri realizácii, kontrole cieľov spracúvania osobných údajov, ako aj konajú v súvislosti so zastupovaním, v miere, ktorá je nevyhnutne potrebná pre výkon ich práce. Prístup k osobným údajom v rámci Spoločnosti prevádzkovateľa je riadený vnútornými predpismi pre prístupové oprávnenia, v súvislosti s jednotlivými pracovnými pozíciami.

S osobnými údajmi sa tiež oboznámia sprostredkovatelia, ktoré Spoločnosť využíva, osoby vykonávajúce outsourcingové činnosti, a to najmä subdodávatelia, sprostredkujúci partneri zainteresovaní do plnenia, ktoré Spoločnosť využíva, ako aj tí, pre ktorých alebo pre ktoré sú na základe súhlasu Dotknutej osoby alebo nariadení zákona osobné údaje prenášané.

Spoločnosť môže so svojou činnosťou spracúvania osobných údajov poveriť iný subjekt, o sprostredkovateľoch, ktorí vykonávajú sprostredkovanú činnosť, poskytuje Spoločnosť informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s daným spracúvaním osobných údajov.

  1. Prenosy údajov

Spoločnosť prevádzkovateľa osobných údajov je oprávnená a povinná príslušným orgánom poskytnúť všetky také ním spravované osobné údaje, na poskytnutie ktorých osobných údajov ho zaväzuje právny predpis alebo právoplatný príkaz orgánu. Za takéto prenosy údajov, ako aj z dôsledky z toho vyplývajúcich, Prevádzkovateľ nemôže byť vzatí na zodpovednosť

Spoločnosť Prevádzkovateľa poskytne osobné údaje okrem vyššie uvedených výhradne svojim spolu-správcom osobných údajov/sprostredkovateľom, ktorí sú s ním vo zmluvnom vzťahu, a v rámci toho výhradne takým, ktorý majú v súvislosti s Dotknutou osobou povinnosti; v súlade s tým Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím osobám výhradne v záujme plnenia cieľov a v miere, ktoré sú uvedené v týchto informáciách.

Prenos údajov do tretej krajiny alebo pre medzinárodnú organizáciu sa môže uskutočniť len v tom prípade, ak prevádzkovateľ, respektíve sprostredkovateľ, ktorý osobné údaje preberá splní podmienky vzťahujúce sa na prenos osobných údajov, uvedené v GDPR.

 1. Opatrenia pre bezpečnosť údajov

Prevádzkovateľ, splnením očakávaní, ktoré sú uvedené v článku 32. GDPR, považujúc to za svoju povinnosť, urobí všetko v záujme toho, aby zabezpečil bezpečnosť Dotknutých osôb, ďalej vykoná tie potrebné technické a organizačné opatrenia a vytvorí tie pravidlá postupov, ktoré sú potrebné pre uplatnenie GDPR, ako aj iných pravidiel pre ochranu osobných údajov a tajomstiev.

Prevádzkovateľ chráni osobné údaje voči neoprávnenému prístupu, pozmeneniu, prenosu, uverejneniu, vymazaniu alebo zničeniu, ako aj náhodnému zničeniu a poškodeniu.

V záujme ochrany a bezpečnosti osobných údajov Spoločnosť zabezpečí bezpečnosť spracúvania osobných údajov prostredníctvom riadiacich (ochrana údajov a tajomstiev, informačná bezpečnosť, prístupové oprávnenia, atď.), technických, organizačných, vzdelávacích opatrení. Takými sú najmä technológie ktoré tvoria IT bezpečnostnú infraštruktúru, pravidlá pre bezpečnostný prístup, systémy pre riadenie oprávnení, ktoré v prípade jednotlivých pracovníkov obmedzujú prístupové oprávnenia na mieru potrebnú pre výkon práce, ochrana voči úniku údajom, počítačové identifikátory, heslá, ochrana obrazovky, pravidelné ukladanie, atď.

Ak Spoločnosť prevádzkovateľ pre spracúvanie osobných údajov využije Sprostredkovateľa, môže to byť výhradne taká osoba, ktorá tiež poskytuje vhodné záruky pre zhodu spracúvania osobných údajov s požiadavkami GDPR, ako aj ohľadom realizácie vhodných technických a organizačných opatrení pre zabezpečenie práva Dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ s čo najväčšou obozretnosťou vyberá svojich partnerov zabezpečujúcich informačné služby, vykoná všetky zvyčajne očakávateľné opatrenia v záujme toho, aby uzatvoril zmluvy, ktoré dbajú aj na záujmy bezpečnosti osobných údajov Dotknutých osôb, aby boli ich princípy spracúvania osobných údajov transparentné a aby pravidelne kontroloval bezpečnosť údajov.


 

 1. Práva Dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov

Dotknutá osoba môže požiadať informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, ako aj môže požadovať opravu svojich osobných údajov, respektíve – okrem spracúvania osobných údajov nariadených v právnych predpisoch – ich vymazanie na základe týchto Pravidiel, a to najmä prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

Dotknutej osobe, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka – v závislosti od právneho základu spracúvania osobných údajov – prislúchajú nižšie uvedené práva:

 1. môže požadovať informácie o spracúvaní jeho osobných údajov;

 2. môže požadovať opravu, spresnenie svojich osobných údajov;

 3. môže požadovať vymazanie alebo obmedzenie svojich osobných údajov;

 4. môže využiť svoje právo na prenos údajov;

 5. môže namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov;

 6. v prípade porušenia svojich práv sa môže obrátiť na Spoločnosť, na Dozorný orgán pre ochranu osobných údajov, ako aj na súd.

  1. Právo prístupu dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže požadovať informácie o spracúvaní jeho osobných údajov, respektíve vo vzťahu k tomu, či prebieha spracúvanie jeho osobných údajov. Ak prebieha takéto spracúvanie osobných údajov, môže požadovať informácie:

 1. o cieli spracúvania osobných údajov,

 2. o kategóriách dotknutých osobných údajov,

 3. o tom, kto sa môže oboznámiť s osobnými údajmi, najmä, či sa prenášajú do tretích krajín,

 4. o dobe spracúvania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, o hľadiskách pre určenie tejto doby,

 5. o existencii práva, že môže požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

 6. o práve predloženia sťažnosti adresovanej k Dozornému orgánu pre spracúvanie osobných údajov;

 7. ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

 8. o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Spoločnosť Prevádzkovateľa je povinná informácie poskytnúť v zrozumiteľnej forme, zdarma. Spracovateľ účtuje úhradu nákladov len v tom prípade, ak žiadateľ o informácie v predmetnom roku ohľadom totožného okruhu osobných údajov už predložil žiadosť o poskytnutie informácií.

  1. Právo na opravu

Osobný údaj, ktorý nezodpovedá skutočnosti, je Prevádzkovateľ povinný opraviť. Na žiadosť Dotknutej osoby Spoločnosť bez neodôvodneného omeškania napraví nepresné osobné údaje, ktoré sa naň vzťahujú, respektíve s prihliadnutím na ciele spracúvania osobných údajov, môže požadovať doplnenie neúplných osobných údajov.

  1. Právo na vymazanie -(„právo na zabudnutie“) a právo na obmedzenie

Na žiadosť Dotknutej osoby Spoločnosť bez omeškania vymaže osobné údaje, vzťahujúce sa na Dotknutú osobu:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 2. Dotknutá osoba svoj súhlas vzala späť, za predpokladu, že ďalšie spracúvanie osobných údajov už nem§ žiadny právny podklad;

 3. Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a zo strany Spoločnosti neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

 5. osobné údaje je potrebné vymazať z dôvodu splnenia právnej povinnosti predpísanej v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktoré sa na Spoločnosť aplikujú;

 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti, ponúkaných priamo deťom – bez súhlasu osoby, ktorá vykonáva rodičovský dohľad.

Ak Prevádzkovateľ osobné údaje zverejnil, a je povinný ich vymazať tým spôsobom, že s prihliadnutím na dostupnú technológiu a na náklady realizácie vykoná tie rozumne očakávateľné kroky v záujme toho, aby informoval iných prevádzkovateľov, v súvislosti s vymazaním odkazov odkazujúcich na dotyčné osobné údaje, alebo kópie, respektíve rovnopisy týchto osobných údajov.

Dotknutá osoba nemôže využiť právo na vymazanie a právo na zabudnutie v tom prípade, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné: na uplatnenie slobody prejavu a práva na informácie, na plnenie zákonnej povinnosti, na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  1. Právo na obmedzenie správy osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. dotknutá osoba namieta presnosť osobných údajov, v tomto prípade sa obmedzenie týka toho obdobia, ktoré umožňuje, aby Spoločnosť osobných údajov skontroloval presnosť osobných údajov;

 2. správa osobných údajov je protiprávna a Dotknutá osoba nesúhlasí s vymazaním osobných údajov, a namiesto toho požaduje obmedzenie ich používania;

 3. Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje s cieľom správy osobných údajov, ale dotknutá osoba ich požaduje k predloženiu, uplatnenie alebo ochranu právnych požiadaviek; alebo

 4. Dotknutá osoba namieta správu osobných údajov; v tomto prípade sa obmedzenie týka toho obdobia, kým sa zistí, že oprávnené záujmy Spoločnosti osobných údajov majú prednosť voči oprávneným údajom Dotknutej osoby.

  1. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Spoločnosť oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Spoločnosť o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ako aj o svojich opatreniach, ktoré vykonal v dôsledku jeho žiadosti predloženej v okruhu využívania práv, ktoré prislúchajú Dotknutej osobe, ak to dotknutá osoba požaduje.

  1. Právo na prenosnosť údajov

Ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase Dotknutej osoby, alebo na zmluve, uzatvorenej s Dotknutou osobou, alebo sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje automatizovaným spôsobom, Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje od Spoločnosti, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.

  1. Právo namietať

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na oprávnených záujmoch Spoločnosti, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov Spoločnosti, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Spoločnosť v tomto prípade smie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Odvolanie súhlasu poskytnutého pre spracúvanie osobných údajov

Ak spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, Dotknutá osoba je oprávnená na to, aby svoj súhlas poskytnutý Spoločnosti kedykoľvek odvolala. To ale neznamená automaticky vymazanie osobných údajov, ktoré sú dotknuté odvolaním súhlasu, to sa môže uskutočniť iba v prípade, ak spracúvanie osobných údajov nemá iný právny podklad (viď bod 8.3).

 1. Právne prostriedky nápravy

Odporúčame, aby ste pred iniciovaním konania pred orgánmi, pred súdom využili svoje právo namietať a právo sťažnosti s možnosťou predloženia u Spoločnosti.

V súvislosti s využívaním Vašich práv u Spoločnosti môžete postupovať nasledovne:

 • poštovou zásielkou v sídle alebo na korešpondenčnej adrese Spoločnosti,

 • vo forme elektronického dopisu na e-mailových adresách, uvedených na webovej stránke Spoločnosti,

 • telefonicky na telefónnych číslach prevádzok, uvedených na webovel stránke Spoločnosti, ako aj

 • osobne, naktorejkoľvek pobočke Spoločnosti, ktorá je otvorená pre Klientov, votváracej dobe, ktorá je uvedená na webovej stránke.


 

  1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Národný orgán pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií) (Dozorný orgán)

Dotknutá osoba môže v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov predložiť sťažnosť u dozorného orgánu pre ochranu osobných údajov, (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, poštová adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).

  1. Súd

Dotknutá osoba sa môže voči Spoločnosti, respektíve – v súvislosti s úkonmi spracúvania osobných údajov, ktoré patria do okruhu činnosti Sprostredkovateľa – voči sprostredkovateľovi obrátiť na súd, ak podľa jeho posúdenia Spoločnosť, alebo ním poverený, alebo na základe jeho nariadení konajúci Sprostredkovateľ spracúva jeho osobné údaje porušením predpisov, ktoré sú určené v právnych predpisoch, vzťahujúcich sa na spracúvanie osobných údajov, alebo v právnych aktoch Európskej Únie.

Súlad správy osobných údajov s právnymi predpismi je povinný dokázať Spoločnosť.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. To je teda základné právo Dotknutej osoby, nezávisí od toho, či o to požiada alebo nie.

Automatizované spracúvanie osobných údajov je možné použiť výnimočne vtedy, ak

 • je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Spoločnosťou;

 • je povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému Spoločnosť podlieha;

 • je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prvom a tretom prípade Spoločnosť vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, a to aspoň

 • práva na ľudský zásah zo strany Spoločnosti,

 • práva vyjadriť svoje stanovisko a

 • práva napadnúť rozhodnutie.

Rozhodnutia uvedené vyššie sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov, pokiaľ sa neuplatňuje vyslovený súhlas a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby.

Informácie sú platné od 1. 10. 2018 až do odvolania.

 

Na začiatok stránky